Status, COVID-19 i Aarhus Kommune.

11.08.2020 Forfatter: Ib Stenvang

Til alle folkeoplysende foreninger i Aarhus Kommune.
Sendt til formand, kasserer og bookingansvarlig.

OBS: Denne mail kan IKKE besvares.

Jfr. den aktuelle Covid-19 status her i Aarhus skal Sport & Fritid henstille til, at alle foreninger i forbindelse med sine aktiviteter fortsat er opmærksom på de gældende retningslinjer på forenings- og fritidsområdet – og herunder bookinger på vores anlæg.


Retningslinjer for aktiviteter:
På baggrund af den seneste Covid-19 udvikling i særligt Aarhus Kommune er det vigtigt, at man i forbindelse med foreningernes aktiviteter overholder og følger de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, Kulturministeriet og specialforbund i forhold til afvikling af aktiviteter, adgang til sprit, rengøring, afstands- og arealkrav, antal af deltagere, opsætning af info-materiale mv.
Myndighederne anbefaler endvidere, at flest mulige aktiviteter afvikles udendørs.

Opdaterede retningslinjer på Kulturministeriets område kan findes her: https://kum.dk/covid-19/retningslinjer-for-genaabning/
Bl.a. for
- indendørs idræt og foreningsliv: https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Retningslinjer_for_genaabning_af_indendoers_idraets-_og_foreningsliv_samt_idraets-_og_fritidsfaciliteter_august.pdf
- Udendørs idræts- og foreningsliv: https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Retningslinjer_udendoers_idraets-_og_foreningsliv_august.pdf

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelse af Covid-19 smittespredning kan findes her:
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/covid-19-forebyggelse-af-smittespredning

For yderligere råd og vejledning til hvordan foreningen kan tilrettelægge sine aktiviteter skal vi henvise til at man kontakter sit specialforbund/landsorganisation. Foreninger der ikke har en paraplyorganisation bedes som supplement til myndighedernes anvisninger følge idrætsorganisationernes (www.dif.dk, www.dgi.dk, www.firmaidraet.dk)  eller Dansk Ungdoms Fællesråds (www.duf.dk) vejledninger.
Bookinger og brug af faciliteter:
Sport & Fritids anlæg og faciliteter er som  udgangspunkt åbne. Dog er gymnasierne i Viby og Egå samt Gellerup Badet lukket i ugerne 33 og 34 pga. Covid-19 situationen i Aarhus. Der kan evt. ske lukning af øvrige faciliteter hvis de berøres direkte af Covid-19 smitte. Info om evt. aflysninger sendes til de berørte foreninger.

Det er fortsat vigtigt, at foreninger med bookinger på vores anlæg kontakter skole/anlæg inden opstart for afklaring af evt. særlige forhold lokalt. Såfremt der måtte være foreninger, der jfr. aktuel status på Covid-19 ønsker at afbooke tider (indtil videre) må man straks sende en mail booking@mkb.aarhus.dk – husk at oplyse hvilke tider + periode man ønsker at afbooke. Evt. spørgsmål vedr. bookinger kan sendes til booking@mkb.aarhus.dk – eller telefonisk Abir Saleh (tlf. 8940 4843), Ib Stenvang (tlf. 8940 4845). Spørgsmål vedr. udendørs booking rettes til Morten Thomsen (tlf. 8940 4854).

Almindelig rengøring vil blive foretaget af skolen eller idrætsanlægget, men der kan ikke forventes at der bliver gjort rent lige før foreningernes aktiviteter eller mellem forskellige hold.
Foreningsbrugerne skal selv sørge nødvendig ekstra vask / afspritning af kontaktflader i lokalerne, samt det udstyr der bruges.

Bade- og omklædningsfaciliteter:
Mulighed for adgang til kommunale bade- og omklædningsfaciliteter kan variere mellem de forskellige faciliteter afhængig af de lokale forhold. Det er vigtigt at foreningerne overholder og følger de udmeldte retningslinjer og de gældende forhold på det enkelte anlæg. Fra kommunens side vil der ikke kunne foretages rengøring mellem de forskellige brugere. Det er derfor vigtigt at foreninger/brugere selv sørger for at sikre den nødvendige rengøring af særligt kontaktflader før og efter brug. Lokalerne skal efterlades så de er klar til næste bruger.
Foreninger skal forud for ibrugtagning af bade- og omklædningsfaciliteter tage kontakt til kontaktpersonen på det enkelte anlæg og aftale nærmere i forhold til brug af indendørsfaciliteter. Kontaktliste for alle anlæg kan findes her: https://foreningsportalen.aarhuskommune.dk/design/10017/Regler%20og%20info%20-%20Booking/2020%20Liste%20over%20kontaktpers.%20på%20skole%20%20august%202020.pdf

Kommunale fritidshuse, spejderhytter klubbuse mv.
Foreninger der råder over egne eller kommunale foreningsfaciliteter som ex. klubhuse, spejderhytter, foreningslokaler, fritidshuse mv. har mulighed for at benytte disse ifølge de udmeldte retningslinjer. I de kommunale faciliteter hvor foreningerne står for den almindelige rengøring, så er det foreningen der fortsat har opgaven og ansvaret i forhold til at sikre den nødvendige rengøring i henhold til retningslinjerne og i forhold til brugen af lokalerne.

Kontakt til Sports- og fritidsforvaltningen:
Sport & Fritids administrative medarbejdere er sendt hjem at arbejde, foreløbig for de næste to uger. Det betyder at vi kun kan træffes via tlf. og mail, samt at møder som udgangspunkt vil blive holdt virtuelt.


Med venlig hilsen
Morten Pedersen, Sektionsleder

SPORT & FRITID
e-mail: sport-fritid@aarhus.dk
 

Denne besked er relevant indtil: 07.09.2020