Status, Covid-19, pr. 27. maj 2020

03.06.2020 Forfatter: Ib Stenvang

Den 27. maj 2020 har kulturministeriet udsendt ”Retningslinjer for genåbning af foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter – indendørs (udvidet fase 2)” (https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Retningslinjer_for_genaabning_af_foreningsliv_og_andre_folkeoplysende_og_kulturelle_aktiviteter_-_indendoers.pdf).
Der er samtidig udstedt en ny bekendtgørelse, som danner grundlaget for retningslinjerne: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/687.

Af retningslinjerne fremgår det, at al foreningsliv, med undtagelse af indendørs idræt og øvrige indendørs bevægelsesaktiviteter, har mulighed for at genoptage sine indendørs aktiviteter. Det gælder således ex. aftenskoler (undtagen bevægelsesaktiviteter), daghøjskoler, kulturhuse, amatørteater, kor, kulturforeninger, FO-klubber, madlavning, skak, spejdere mv.
Idrætsaktiviteter, dans samt lavrespiratoriske aktiviteter som yoga, dart mv. må fortsat ikke afholdes indendørs uanset om det afvikles i regi af forening, aftenskole eller kommerciel udbyder.

En forudsætning for genoptagelsen af aktiviteterne er, at man følger de udmeldte retningslinjer for området. I forbindelse med jeres aktiviteter bør i bl.a. være opmærksomme på følgende:
• De til enhver tid gældende generelle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om afstand, hygiejne og covid-19 følges.
• Deltagerbegrænsning i forhold til typen af aktivitet (OBS på forskellen mellem ovenstående retningslinjer vedr. indendørs foreningsaktivitet og retningslinjerne for kulturinstitutioner med siddende publikum https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_af_kulturproduktioner_og_arrangementer_med_siddende.pdf).
• Areal og afstandskrav i forbindelse med aktiviteterne.
• Retningslinjer for rengøring mv.

Genåbning for indendørs idræt og bevægelsesaktiviteter (fase 3) forventet den 8. juni: 
I henhold til regeringens udmelding om faser for genåbning, så forventes det at der kan åbnes op for indendørs idræt og bevægelses aktiviteter fra den 8. juni. Foreløbig dog undtaget bl.a. svømmehaller og fitness. https://www.stm.dk/multimedia/Aftale_om_plan_for_gen_bning_af_Danmark.pdf
Der er endnu ikke offentliggjort nærmere retningslinjer eller evt. afgrænsning for denne fase af genåbningen.

Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter i kommunale lokaler der bookes vis foreningsportalen/Winkas (skoler og Sport & Fritids faciliteter). Gælder både for udvidet fase 2 og fase 3: 
Hvis man i forbindelse med genoptagelse af foreningens aktiviteter har brug for at benytte kommunale lokaler, så skal dette ske i en lokal dialog mellem den enkelte facilitet og foreningen. Inden opstart skal foreningen derfor kontakte skolen eller idrætsanlægget for at aftale nærmere.
Dette gælder også selvom om man evt. allerede har en booking der løber frem til sommerferien.
På baggrund af den særlige tilrettelæggelse af skolernes undervisning der er gældende for tiden, så kan der være lokaler, der er indrettet anderledes end normalt eller det ikke er muligt at bruge til lokalets oprindelige formål. Det kan derfor være nødvendigt at aflyse bookinger eller rykke rundt på de steder og tidspunkter det er muligt at tilbyde lokaler. 

Hvis der er foreninger der ikke ønsker at genoptage sine aktiviteter på denne side af sommerferien, eller kun ønsker at benytte en del af sine bookinger, så skal man kontakte Sport & Fritids lokalebooking på mail booking@mkb.aarhus.dk  hurtigst muligt med henblik på at få afbooket tiderne. Der vil blive dispenseret fra de normalt gældende afmeldingsfrister. Dette gælder både i forhold til klasse-, fag- og idrætslokaler.

Foreningsbrugerne skal selv sørge for vask / afspritning af kontaktflader i lokalerne. Skole, fritidsfacilitet eller idrætsanlægget sørger for at stille vand og sæbe eller sprit til rådighed.
Almindelig rengøring vil blive foretaget dagligt af skolen eller idrætsanlægget, men der kan ikke forventes at der bliver gjort rent lige før foreningernes aktiviteter eller mellem forskellige hold.


Retningslinjer for udendørs aktiviteter: 
Kulturministeriet har 12. maj 2020 udsendt retningslinjer vedr. udendørs idræts- og foreningsliv. https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Retningslinjer_for_udendoers_foreninger_og_idraet.pdf
Af retningslinjerne fremgår det, at der vil være mulighed for at foreninger kan benytte toiletter i forbindelse med deres aktiviteter. Ønske om brug af toiletter eller klubhuse i kommunale faciliteter skal ske efter dialog med kontaktpersonerne på det konkrete anlæg.

Den enkelte forening er selv ansvarlig i forhold til den ekstra rengøring og vask/afspritning af kontaktflader, som brugen af toiletter og klubhuse kræver under de nuværende Covid-19 forhold.

Klubhuse, spejderhytter, foreningslokaler  og fritidshuse: 
Foreninger der råder over egne eller kommunale foreningsfaciliteter som ex. klubhuse, spejderhytter, foreningslokaler, fritidshuse mv. har mulighed for at benytte disse ifølge de udmeldte retningslinjer. I de kommunale faciliteter hvor foreningerne står for den almindelige rengøring, så er det foreningen der fortsat har opgaven og ansvaret i forhold til at sikre den nødvendige rengøring i henhold til retningslinjerne og i forhold til brugen af lokalerne.

Sommerferieaktiviteter: 
Kulturministeriet gør opmærksom på, at der i retningslinjerne ikke er indeholdt anvisninger ift. sommeraktiviteter for børn og unge. For disse aktiviteter forventes i stedet en tværministeriel udmelding der også indeholder retningslinjer for disse aktiviteter. Når Sport & Fritid modtager eller får kendskab til disse retningslinjer vil vi sørge for at sende den ud til kommunens foreninger.Med venlig hilsen
Morten Pedersen, SektionslederSPORT & FRITID
Kultur og Borgerservice
N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C

e-mail: mpe@aarhus.dk

Denne besked er relevant indtil: 28.07.2020