Brugsforeningen

 

Brugsforeningen - er en almen forening for beboere i postnummer 8210.

Der er en del medlemmer som bruger foreningen til fællesspisning, sangkor og socialsamvær.

Børne aktiviteter: hele året fællesspisning om tirs/onsdage . I efteråresperioden har vi hvert år bygning af drager som flyves med på Vesterenng ca. 3 tirsdage. Flyvedragten lørdag. Lanternebygning som bruges 1 november - Juleklip for børn og barnlige sjæle. Oplæsning af historier eller filmeftermiddag for de helt små..

Voksen aktiviteter:  Kreaaften - fluebinding, juledekorationer, kor, Social kaffeklub TirsdagsTosserne hver anden tirsdag i ulige uger ikke mærke relateret snak om gl. MC Jule arrangement sommer arrangement sammen med Finnebyen. 

 ——————————————————  

Vedtægter for “Brugsforeningen”

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er “Brugsforeningen” .

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aarhus kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at skabe et levende og givende miljø for beboere i lokalområdet omkring “Brugsforeningen” på Rytterknægten 1, for at styrke det rummende naboskab, samt gensidigt kendskab, fællesskab og samhørighed med hinanden.

Dette gøres ved at arrangere og formidle kreative, sociale, musiske, håndværksmæssige, gastronomiske, kulturelle, alment folkeoplysende, æstetiske og motorisk udviklende aktiviteter, på tværs af køn og alder.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det første halve år.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af en kontingentperiode.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert halvår.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev/mail til medlemmerne og ved annoncering på foreningens webside.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Godkendelse af budget

8. Valg af formand

9. Valg af næstformand

10. Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

11. Valg af 1 revisorer og en revisorsuppleant

12. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest fire uger forud for den ordinære generalforsamling.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal/pointmetoden/prioriteringsmetoden.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 2-6 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der hvert år vælges tre medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand (hvis ikke allerede

valgt ved generalforsamling), kasserer og sekretær, evtwebmaster/kommunikationsansvarlig. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Er man underrepræsenteret, kan indkaldes til endnu en generalforsamling, men vedtægtsændring på dagsordenen. Her kan vedtægter ændres af de fremmødte medlemmer.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Er man underrepræsenteret, kan indkaldes til endnu en generalforsamling, men foreningsopløsning er på dagsordenen. Her kan foreningen opløses af de fremmødte medlemmer.

 

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver medlemmerne efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§ 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 26.11 2013.

  

Mere information:

CVR: 35360778

FB "Brusforeningen 8210"

Kontaktperson: Benjamin Sibbesen

Tlf.: 42424791/29288907

Mail: benjamin.sibbesen@gmail.com

Faste aktiviteter:

  • Kreativt arbejde (Børn og unge, Voksne, Seniorer, Handicappede)
  • Motorsport (Seniorer)

Børn og unge = Aldersgruppen 0-17 år

Voksne = Aldersgruppen 18-59 år

Seniorer = Aldersgruppen 60+

Handicappede = Hvis handicappede kan deltage i jeres aktiviteter.

Tilskudsregnskaber

Se foreningens tilskudsregnskab her 

 

Bookingoplysninger

Foreningen lejer kommunale lokaler på følgende lokationer:

  • Rytterknægtens Fritidshus