Status, genåbning 21. april 2021.

20.04.2021 Forfatter: Ib Stenvang

Så er de nye retningslinjer for idræts- og foreningsaktiviteter offentliggjort.

Retningslinjerne kan findes her: Retningslinjer for kulturlivet (kum.dk) - klik på "Idræt, foreningsliv og idræts- og fritidsfaciliteter".

Da vi er bekendt med, at der forsat er uafklarede spørgsmål i forbindelse med den aktuelle genåbning, henviser vi til løbende at følge med på Kulturministeriets hjemmeside, coronasmitte.dk eller hos landsorganisationerne, hvor der forventes at ske en løbende opdatering og besvarelse af spørgsmål.

I opfordres fortsat til, som supplement til ovenstående, at følge de vejledninger jeres forbund og paraplyorganisationer udstikker i forhold til afvikling af aktiviteter. Brugere og foreninger, der ikke har en paraplyorganisation, kan som supplement til myndighedernes anvisninger anbefales at konsultere de øvrige landsorganisationers råd og vejledninger (se link nederst).

Ansvar og retningslinjer

Husk at det altid er foreningens eget ansvar, at corona-retningslinjerne bliver fulgt i forbindelse med afvikling af aktiviteter.

Husk også at alle trænere og instruktører skal kende de gældende retningslinjer.

Opmærksomhedspunkter vedrørende indendørs faciliteter og aktiviteter:

Indendørsfaciliteter er delvist åbne for

 • børn og unge under 18 år: alle foreningsaktiviteter – bortset fra sangaktiviteter.
 • personer over 70 år: idrætsaktiviteter. Krav om coronapas

Alle indendørsfaciliteter er lukkede for foreningsaktiviteter for personer mellem 18 og 70 år.

Børn og unge under 18 år (til og med 17 år):

 • Indendørsfaciliteter er åbne for foreningsaktiviteter for børn og unge under 18 år – dog er sangaktiviteter undtaget.
 • Indendørsfaciliteter er også åbne for de voksne, hvis tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteten. Det gælder f.eks. forældre til voksen/baby-aktiviteter, trænere og dommere.
 • Indendørsfaciliteterne er lukkede for tilskuere.
 • Forsamlingsloftet er på 25 deltagere.
 • Der er ikke krav om coronapas.

Personer over 70 år (fra og med 70 år):

 • Indendørsfaciliteter er åbne for idrætsaktiviteter for personer over 70 år – men lukkede for foreningsaktiviteter, der ikke er idrætsaktiviteter.
 • Forsamlingsloftet er på 10 deltagere.
 • Der er krav om coronapas – og det er foreningens/arrangørerens ansvar at kontrollere coronapas.

Arealkrav:

 • Der må højst være én person pr. 4 m2 gulvareal. Ved svømning er der krav om 4 m2 vandflade pr. person i bassinet.
 • Er gulvarealet mindre end 4 m2, må der være én person.
 • Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v.
 • Arealkrav gælder også i forhold til omklædningsrum og øvrige lokaler

Opdeling af faciliteter:

 • Hvis en facilitet tydeligt opdeles i områder med mindst 2 meter mellem dem, gælder forsamlingsloftet for hvert område for sig.
 • En træner må kun have ansvaret for aktiviteterne i ét af områderne.
 • Ved aktiviteter for børn skal der være en ansvarlig voksen til stede i hver gruppe af op til 25.

Rengøring, afspritning og mundbind:

 • Foreningerne skal være opmærksomme på retningslinjer og anbefalinger vedrørende rengøring og afspritning. Særligt i forhold til redskaber og kontaktflader.
 • For hvor enkelte facilitet skal der være en dialog og afklaring omkring rengøring mv. Herunder hvem der sørger for hvad, hvad foreningen selv skal sørge for og tilgængelighed til rengøringsmidler, håndsprit mv.
 • Foreninger er som udgangspunkt selv ansvarlig for at overholdelse af krav vedr. ekstra rengøring og afspritning i forbindelse med sine aktiviteter.
 • Under aktiviteten er der ikke krav om at bære mundbind eller visir. Men før, efter og mellem aktiviteten skal personer på 12 år og derover bære mundbind eller visir, når de ikke sidder ned.

Omklædningsrum:

 • Det er tilladt at brug tilgængelige omklædningsrum for de brugere der må afvikle indendørs idrætsfaciliteter (0-17 år og 70-100 år).
 • Der må højst være én person pr. 4 m2 gulvareal.
 • Vi opfordrer til, at der i videst muligt omfang klædes om og bades hjemme.
 • Mulighed for brug af omklædningsrum skal afklares med en enkelte facilitet, herunder også foreningens opgaver i forhold til overholdelse af retningslinjer for rengøring, afspritning mv.

Bookede lokaler:

 • Der opfordres til at foreningerne sørger for at afbooke de lokaler de ikke får brug for. Der kan være andre foreninger der kan bruge dem pga. de øgede pladskrav, lukkede faciliteter mv. Gælder også selvom der kun er tale om en kort periode. Frem til den 27. april kan der afbookes med tilbagevirkende kraft uden at man skal betale gebyr for afbookede timer. Fra den 28. april kan der kun afbookes fremadrettet.

Opmærksomhedspunkter vedrørende udendørs aktiviteter:

 • Det er tilladt for foreninger og aftenskoler at gennemføre udendørsaktiviteter med op til 50 tilstedeværende.
 • De tilstedeværende omfatter alle – herunder udøvere, trænere, udskiftere, dommere, tilskuere og ledsagende forældre (Modsat beskrevet i mail 20/4 er det igen tilladt at have tilskuere til udendørsaktiviteter men inkl. i de max 50 personer).

Opdeling af udendørsfaciliteter:

 • Hvis en udendørsfacilitet tydeligt opdeles i områder med mindst 2 meter mellem dem, må der gerne være op til 50 tilstedeværende i hvert område.
 • Opdeling kan ske med kegler, kridt eller lignende.
 • En træner må kun have ansvaret for aktiviteterne i ét af områderne.
 • Ved aktiviteter for børn skal der være en ansvarlig voksen til stede i hver gruppe af op til 50.

Brug af toiletter, omklædningsrum m.v.:

 • Børn og unge op til og med 17 år samt voksne på 70 og derover må bruge omklædningsrum i forbindelse med deres udendørs idræt. For øvrige aldersgrupper er det tilladt at bruge tilgængelige toiletter, omklædningsrum, opbevaringsskure og lignende med henblik på kortvarigt ophold. Kortvarigt ophold omfatter ikke badning.
 • Der må højst være én person pr. 4 m2 gulvareal. Er gulvarealet mindre end 4 m2, må der være én person. (Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v.).
 • Vi opfordrer til, at der i videst muligt omfang klædes om og bades hjemme.
 • Mulighed for brug af omklædningsrum skal afklares med en enkelte facilitet, herunder også foreningens opgaver i forhold til overholdelse af retningslinjer for rengøring, afspritning mv.

Yderligere information kan findes her:

Kulturministeriet: COVID-19 (kum.dk)

Coroansmitte.dk: Sport, fritid og kultur (coronasmitte.dk)

DIF: DIF | Corona

DGI: Sådan håndterer du coronakrisen i foreningen (dgi.dk)

DUF: Foreningsliv i en corona-tid - Dansk Ungdoms Fællesråd (duf.dk)

Sundhedsstyrelsens anbefalinger: https://www.sst.dk/da/corona

Med venlig hilsen

Morten Pedersen

Sektionsleder

SPORT & FRITID

e-mail: mpe@aarhus.dk


Sendt: 20. april 2021 11:28
Emne: Genåbning for indendørsaktiviteter pr. 21. april 2021

Til alle folkeoplysende foreninger, aftenskoler, FO-klubber, daghøjskoler, beboerhuse, selvejende idrætsfaciliteter i Aarhus Kommune

OBS: Denne mail kan IKKE besvares.
Ved spørgsmål:
Kontakt os | Aarhus Kommune

Kære foreninger mv.

Onsdag den 21. april 2021 åbnes der igen op for en række indendørs foreningsaktiviteter, dog med en række begrænsninger.

De opdaterede retningslinjer fra Kulturministeriet for både indendørs og udendørs aktiviteter er fortsat ikke offentliggjort. Vi vil sørge for at sende dem ud til jer alle når de foreligger. De forventes også at kunne findes via de link er findes nederst i denne mail.

Nedenfor følger en oversigt over indholdet i genåbningen på baggrund af de foreløbige udmeldinger, samt hvad foreningernes skal være opmærksomme på:

Indendørs idræts- og foreningsaktiviteter for børn unge under 18 år:

 • Alle aktiviteter for børn og unge i foreningsregi kan genoptage indendørs aktiviteter (dog undtaget sangaktiviteter).
 • Sangaktiviteter er dog ikke omfattet af genåbning.
 • Der gælder et forsamlingsloft på maks 25 personer
 • Kun aktiviteter for børn og unge under 18 år er omfattet af genåbningen
 • Nødvendige trænere og instruktører over 18 år må gerne deltage i aktiviteten, dog skal de være en del af de maks 25 personer.
 • Der er ikke krav om coronapas ved aktiviteter for børn og unge indendørs.

Indendørs idræts-aktiviteter for personer over 70 år:

 • Indendørs idrætsaktiviteter for personer over 70 år kan genoptages.
 • Forsamlingsloft på maks 10 personer – inkl. evt. instruktør.
 • Krav om at medlemmerne har coronapas for at kunne deltage i aktiviteten.

Daghøjskoler:

 • Daghøjskoler kan genoptage indendørs aktiviteter
 • Skal følge samme testkrav som testmodellen på uddannelsesområdet

Professionel idræt:

 • Aktiviteter omfattet af undtagelserne for professionel idræt er stadig undtaget for gældende restriktioner.
 • Det vil sige forsamlingsforbuddet ikke er gældende for denne målgrupper og at der fortsat kan gennemføres træning og aktiviteter både indendørs og udendørs
 • www.dif.dk/corona kan man finde definition på hvad der er omfattet af "professionel idræt".
 • I tilfælde af lokal sogne-nedlukning er "professionel idræt" også undtaget for nedlukning.

Udendørsaktiviteter:

 • I forhold til udendørsaktiviteter er der ingen ændringer i forhold til tidligere udmeldte åbninger.
 • Foreningsaktiviteter er tilladt med et forsamlingsloft på maks 50 personer inkl. trænere/instruktører, dommere mv.
 • Forsamlingsloftet på 50 personer omfatter alene deltagere i aktiviteten – tilskuere er ikke tilladt.

Lokale nedlukninger i Gellerup og Ravnsbjerg sogn:

 • I tilfælde af en høj lokal smittespredning kan der ske lokale nedlukninger.
 • Hvis der sker en nedlukning af et sogn, betyder det, at der igen vil blive lukket for brugen af lokaler til idræts- og foreningsaktiviteter.
 • Udendørs aktiviteter er ikke omfattet af en lokal sogne-nedlukning.
 • For nuværende er der en lokal nedlukning i Gellerup og Ravnsbjerg Sogne. Det betyder at der i disse områder ikke kan åbnes op for indendørs aktiviteter.
 • På følgende kort kan man finde den præcise afgrænsning af sogne: Sogn.dk > Find dit sogn på kortet
 • Der sker først en genåbning når områderne i en uge har været under grænsen for nedlukning. Meddelelse om genåbning vil blive udsendt fra kommunen til berørte foreninger

I forbindelse med genoptagelse af aktiviteterne skal man som ansvarlig arrangør være opmærksom på følgende:

Adgang til faciliteter:

 • Forud for genoptagelse af aktiviteter skal man tage kontakt kontaktpersoner for det enkelte anlæg for nærmere aftale. Herunder også i forhold til adgang, brug af omklædningsrum mv. Kontaktoplysninger findes her: Liste over kontaktpersoner på skoler og anlæg november 2020.pdf (aarhuskommune.dk)
 • Der kan være enkelte anlæg som ikke kan være klar allerede fra den 21. april 2021.
 • Der er enkelte faciliteter som ikke kan benyttes, da de kan være optaget til test-sted, undervisning, vedligeholdelsesopgaver mv.

Bookinger:

 • For faciliteter booket via foreningsportalen, vil bookinger fra den 21. april 2021 igen være booket i henhold til den oprindelige sæson-fordeling.
 • Er der foreninger der ikke ønsker at benytte sine bookede tider, eller endnu ikke kan starte op, skal man snarest muligt give besked til lokalebooking omkring hvilke tider og periode man ønsker at afbooke. Kontakt lokalebooking på booking@mkb.aarhus.dk
 • Vær opmærksom på hvornår jeres sæsonbookinger udløber og om i ønsker at forlænge dem. Dette skal også ske ved kontakt til lokalebooking.
 • Pga. corona-situationen dispenseres der for de normale frister for afmelding af lokaler. Man kan dog ikke afmelde lokaler bagudrettet.

Retningslinjer for genåbning:

 • Foreningerne er ansvarlig for overholdelse af de retningslinjer for genåbning der er udmeldt af myndighederne og de retningslinjer for aktiviteter der er udarbejdet af de enkelte specialforbund/landsorganisationer.
 • Foreningerne skal sikre at deltagere er informeret omkring de gældende retningslinjer og sundhedsmæssige anbefalinger, samt overholdelse af evt. særlige krav til rengøring, afspritning mv.
 • Foreningerne skal være opmærksomme på de særlige retningslinjer der er gældende i forhold til krav om coronapas.
 • De opdaterede retningslinjer forventes offentliggjort på kulturministeriets hjemmeside i indeværende uge.

Lokale nedlukninger i Gellerup og Ravnsbjerg sogn:

 • I tilfælde af en høj lokal smittespredning kan der ske lokale nedlukninger.
 • Hvis der sker en nedlukning af et sogn, betyder det, at der igen vil blive lukket for brugen af lokaler til idræts- og foreningsaktiviteter.
 • Udendørs aktiviteter er ikke omfattet af en lokal sogne-nedlukning.
 • For nuværende er der en lokal nedlukning i Gellerup og Ravnsbjerg Sogne. Det betyder at der i disse områder ikke kan åbnes op for indendørs aktiviteter.
 • På følgende kort kan man finde den præcise afgrænsning af sogne: Sogn.dk > Find dit sogn på kortet
 • Der sker først en genåbning når områderne i en uge har været under grænsen for nedlukning. Meddelelse om genåbning vil blive udsendt fra kommunen til berørte foreninger

Yderligere information kan findes her:

Kulturministeriet: COVID-19 (kum.dk)

Coroansmitte.dk: Sport, fritid og kultur (coronasmitte.dk)

DIF: DIF | Corona

DGI: Sådan håndterer du coronakrisen i foreningen (dgi.dk)

DUF: Foreningsliv i en corona-tid - Dansk Ungdoms Fællesråd (duf.dk)

I forhold til de foreninger og aktiviteter der ikke er omfattet af genåbningen den 21. april 2021, så takker vi for jeres fortsatte tålmodighed. Vi forventer at kunne sende yderligere informationer ud omkring de kommende genåbningsfaser den 6. maj 2021og 21. maj 2021når vi kommer tættere på disse datoer.

Med venlig hilsen

Morten Pedersen

Sektionsleder

SPORT & FRITID

Kultur og Borgerservice

N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C

 

 

Denne besked er relevant indtil: 29.05.2021